Wellness a biopsychosociální kontext- mezinárodní konference

Mezi účastníky byli zástupci nejen vysokých škol, ale také středních odborných škol zdravotnických, cestovního ruchu či hotelnictví, zástupci hotelů a wellness organizací a zahraniční hosté. Konference se uskutečnila v Praze - Hostavicích v sídle Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA s celkovým počtem přes sedmdesát účastníků.   Konferenci zahájil rektor VŠTVS PALESTRA prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc., který hned v úvodu ocenil hojnou účast a potvrdil, že oblast wellness je aktuálním současným trendem, což potvrzuje i to, že pracovní pozice „wellness specialista" byla zahrnuta do oficiálních profesních uplatnění Hospodářskou komorou ČR. Moderátorem konference byl doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prorektor VŠTVS PALESTRA, který v úvodu představil hlavní řečníky. Mezi nimi byli dva zahraniční hosté: Petr Řehoř, Ph.D. Dean of the Centre for Sport and Exercise Education, Camosun College, Kanada a Dipl.-Ing. Natascha Kames, zástupce skupiny Best Wellness Hotel Austria.   V dopoledních hodinách zazněly hlavní referáty, které potvrdily šíři celého oboru, nutnost jeho kultivace nejen po stránce praktické, ale i jako teoretické vědní disciplíny. Jako první vystoupila doc. MUDr. Dobroslava Jandová, DHC z kliniky rehabilitačního lékařství 3. LF UK Praha a FNKV. Její příspěvek „Balneologické aspekty wellness" představil jeden ze směrů, tzv. spa wellness. Zaměřil se především na představení této oblasti jako jednoho z nejlépe propracovaných směrů v ČR.   Druhý příspěvek s názvem „Wellness programy a jejich využití v pedagogické praxi resocializačních procesů" přednesl prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. z Filozofické fakulty  Univerzity Pardubice. Jeho příspěvek seznámil účastníky s pohledem na systematicky organizovanou pomoc jedincům k návratu pocitu psychosociální a psychosomatické harmonie do jejich osobního i profesního života. Zdůrazňoval zvyšování nejen osobní výkonnosti, ale i aktivního prožívání života, což vede k pocitům štěstí, radosti a spokojenosti.

PA1           

Po krátké přestávce přišel na řadu první zahraniční host Petr Řehoř, Ph.D. Jeho téma „Změna sedavého způsobu života - výzva pro odborníky v oblasti wellness" ocenili především zástupci wellness organizací, kterým se dostaly podrobné informace jak pracovat s motivací klientů k zapojení do pohybových aktivit a jejich trvalému zakomponování do životního stylu.   Posledním řečníkem dopoledního programu hlavních referátů byla Dipl.- Ing. Natasha Kames, zastupující Best Wellness Hotel Austria. Ta seznámila účastníky se současnými tendencemi wellness oblasti v Rakousku z pohledu koncepčního zapojení sítě špičkových hotelových zařízení.  

PAL2

Odpolední program byl rozdělen na Sekci 1 - Teoretické základy wellness a Sekci 2 - Praktické aplikace wellness. V obou sekcích zaznělo po osmi příspěvcích, které byly doplněny diskusí přítomných účastníků.   Mimo přednášejících z VŠTVS PALESTRA byli přítomni zástupci z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, Vysoké školy hotelové v Praze a Filozofické fakulty Trnavské univerzity. Z wellness organizací se s příspěvkem prezentovaly např. Česká asociace wellness či Asociace pracovníků v regeneraci. Zajímavý příspěvek zazněl i od zástupce Resortu Darovanský dvůr, který se věnoval požadavkům kladeným na pracovníky wellness centra. S pozitivním ohlasem se setkaly příspěvky věnované wellness turismu a zajištění jeho kvality a úrovně obecných standardů.   I v odpoledním programu vystoupili zahraniční přednášející. Dr. Ludmila Vacková, Ph.D. z Kanady s příspěvkem Globální wellness turismus jako součást pro-aktivního životního stylu a prevence onemocnění a Mgr. Hana Cathala z Francie s příspěvkem věnovaným alternativním formám wellness intervencí.   Pro ty účastníky, kteří se nemohli konference osobně zúčastnit, připravili organizátoři možnost sledování celého jejího průběhu prostřednictvím online video přenosu. Počet shlédnutí přesáhl dvě stovky diváků. Z příspěvků bude na začátku roku 2012 vydán recenzovaný sborník.   Konferenci na místě podpořili i partneři školy, společnosti MUCOS, JUTTA a Wellnessnoviny.cz   

PAL3

Copyright 2024 Wellnes book | www stránky vytvořil L - production Webdesign