INTERSPAR přichází s novým projektem na podporu zvýšení počtu dobrovolných dárců krve

„Na transfuzních odděleních v ČR ročně daruje krev nebo její složky 215-255 tisíc osob. Provádí se přes 400 tisíc odběrů plné krve a přes 160 tisíc přístrojových odběrů. Množství vyrobených transfuzních přípravků stačí na pokrytí potřeby českých pacientů. V posledních letech však dochází k mírnému, ale systematickému poklesu počtu osob, které krev nebo její složky darují, a to je určité varování do budoucna," říká MUDr. Petr Turek, CSc., primář Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice. „Léčba krví je v ČR bezpečnější než kdykoli v minulosti. Přesto je podání transfuze spojeno s určitými riziky pro příjemce, asi 1-2 % transfuzí je následováno některou z potransfuzních reakcí (obvykle mírnou, nejčastěji jde o vzestup teploty nebo kožní alergickou reakci). Závažné potransfuzní komplikace se vyskytují s frekvencí kolem 1/60 tisíc transfuzí. Proto je třeba transfuze indikovat uvážlivě. Jedním z rizik spojených s transfuzí je možnost přenosu infekce z dárce na příjemce transfuze. Taková komplikace je v ČR sice velmi vzácná (asi 1/300 tisíc transfuzí pro žloutenku B nebo C, 1/2-5 milionů transfuzí pro HIV), ale zcela ji vyloučit nelze. Bezpečnost transfuze se opírá o důkladné laboratorní vyšetření odebrané krve, závisí ale i na dobré spolupráci a vzájemné důvěře mezi dárcem krve a transfuzním zařízením. Těsně po získání infekce může být totiž dárce zdrojem infekce, přestože laboratorní testy jsou negativní," dodává MUDr. Petr Turek.

primar

Proč projekt vznikl

„Již v roce 2004, kdy vzniklo občanské sdružení Zdraví-Život, byly zálohy dárců krve nedostatečné," říká Otakar Vaníček, prezident o. s. Zdraví-Život. „Na základě toho jsme ve spolupráci s vedením transfuzních oddělení začali konzultovat a vymýšlet projekty, které by vedly k rozšíření počtu prvodárců krve. Od roku 2004 občanské sdružení Zdraví-Život uskutečnilo ve spolupráci s různými organizacemi na území ČR přes dvacet akcí, na nichž se získávali noví prvodárci.

Postupně jsme se dostali až ke společnosti SPAR ČOS, s níž spolupracujeme na projektu „Daruj krev v pravou chvíli". Všichni věříme, že náš projekt bude v tomto směru největším v České republice, a jsme rádi, že můžeme podpořit dobrou věc, která je svého druhu v ČR ojedinělá," dodává Otakar Vaníček.   Prostřednictvím webových stránek www.darujikrev.cz se všichni zájemci mohou dozvědět bližší informace o projektu a jeho garantech, o procesu darování krve nebo si vyhledat příslušné transfuzní oddělení. Zájemci rovněž na těchto webových stránkách získají Kartičku prvodárce a mohou odeslat své dotazy přímo na primáře MUDr. Petra Turka, CSc.  

Kampaň k novému projektu zpracovala agentura WMC/Grey - je podpořena v instorové komunikaci, v outdooru a v on-line komunikaci.   „Společnost SPAR ČOS stejně jako občanské sdružení Zdraví-Život jsou si vědomy toho, že dobrovolné dárcovství krve pomáhá lidem v boji za záchranu života," říká Martin Ditmar, generální ředitel SPAR ČOS. „Z mnoha projektů, které jsme v posledních letech úspěšně realizovali s řadou charitativních a jiných obecně prospěšných organizací, jsme proto vybrali ten, jehož cílem je zvýšení počtu dobrovolných dárců krve. Pro start projektu bylo zvoleno datum 14. června, protože tento den je Světovým dnem dárců krve," dodává Martin Ditmar. Projekt „Daruj krev v pravou chvíli" mimo jiné apeluje na zodpovědné vyplňování formulářů nezbytných pro odběry krve na jednotlivých transfuzních odděleních.  

SPAR ČOS chce motivovat veřejnost k pravidelnému dárcovství krve, a proto byl vytvořen speciální motivační systém pro prvodárce. V rámci tohoto systému dostane každý prvodárce na Hlavní pokladně kterékoli z 33 provozoven INTERSPAR nebo na webových stránkách www.darujikrev.cz

Kartičku prvodárce. Po darování krve na libovolném transfuzním oddělení si prvodárce může tuto kartičku nechat potvrdit a následně ji předložit na Hlavní pokladně některé z provozoven INTERSPAR, kde obdrží dárek. Dárkem bude poukázka na nákup v obchodní síti SPAR ČOS v hodnotě 100 Kč po prvním a druhém odběru a 200 Kč po třetím odběru. Za každý půlrok je možné získat jeden dárek, přičemž každý z prvodárců bude za půldruhého roku odměněn celkem třemi dárky.   Dlouhodobým cílem projektu je do konce roku 2013 získat 1 000 nových dárců krve (prvodárců). Za dárce krve je považována osoba, která v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců třikrát daruje krev na kterémkoli transfuzním oddělení v ČR.   Dalším z cílů projektu je budování image SPAR ČOS jakožto „lidské společnosti". Do projektu se budou moci zapojit také zaměstnanci SPAR ČOS.  

Patronem projektu je režisér Zdeněk Troška, který aktivně spolupracuje s občanským sdružením Zdraví-Život od jeho vzniku. „Darovat krev je jako darovat život, je to věc nesmírně důležitá," říká slavný režisér. „Někdo to může vnímat jako frázi, ale v momentě, kdy krev potřebujete vy nebo některý váš blízký, si uvědomíte, že to tak rozhodně není. Darování krve by podle mého názoru měla být morální povinnost každého, kdo krev dávat může. Jsem rád, že je toto téma stále živé a že vznikla další aktivita, která pomůže dárcovství krve propagovat a šířit v tomto směru osvětu mezi českou veřejností. Proto i já říkám „Daruj krev v pravou chvíli". Nevíte, kdy ji vy nebo někdo z vašeho blízkého okolí budete potřebovat," dodává Zdeněk Troška.

 

 

Copyright 2024 Wellnes book | www stránky vytvořil L - production Webdesign